Błąd
 • XML Parsing Error at 1:395. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:174. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:395. Error 9: Invalid character

REGULAMIN WIADCZENIA USUG


1 - Postanowienia wstpne
 1. Niniejszy regulamin okrela zasady korzystania z serwisu internetowego pilates.com.pl, dziaajcego pod adresem internetowym www.pilates.com.pl.
 2. Wacicielem i prowadzcym serwis internetowy pilates.com.pl jest 3Q Brokers Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, wpisana do rejestru KRS pod nr. 0000194312, NIP: 525-22-89-729, Regon: 015673813.
 3. Postanowienia Regulaminu, w sposb wyczny okrelaj prawa i obowizki uytkownikw Serwisu oraz prawa, obowizki oraz zakres odpowiedzialnoci podmiotw posiadajcych prawa do prowadzenia i administrowania usugami udostpnianymi za porednictwem serwisu internetowego pilates.com.pl.
 4. Kada osoba zainteresowana korzystaniem z serwisu internetowego pilates.com.pl zobowizana jest przed podjciem czynnoci zmierzajcych do korzystania z tego serwisu zapozna si z niniejszym regulaminem.
 5. Kada osoba korzystajca z serwisu internetowego pilates.com.pl zobowizana jest do przestrzegania postanowie niniejszego regulaminu.
2 - Definicje

Terminy uywane w niniejszym regulaminie posiadaj nastpujce znaczenie:

Regulamin - niniejszy regulamin wraz z zacznikami w nim wskazanymi.

Serwis - serwis internetowy pilates.com.pl, dziaajcy pod adresem internetowym www.pilates.com.pl, stanowicy platform internetow bdc wasnoci Administratora. Na Serwis skadaj si usugi wiadczone drog elektroniczn przez Administratora na rzecz Uytkownikw.

Administrator ? waciciel i prowadzcy Serwis, ktrym jest 3Q Brokers Sp. z o.o., 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawa II 80/A21,wpisana do rejestruKRS pod nr. 0000194312, NIP: 525-22-89-729, Regon: 015673813.

Uytkownik - penoletnia osoba fizyczna skadajca zamwienie w Serwisie.

Konto ? obszar w Serwisie dostpny dla danego Uytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i Hasa), za porednictwem ktrego Uytkownik wprowadza i zarzdza danymi, opisami i innymi elementami zwizanymi z udziaem w Serwisie, a take moe on dokonywa podejmowa dziaania i operacje zwizane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. aktywowanie i deaktywowanie poszczeglnych usug itp.). Posiadanie Konta jest niezbdne dla korzystania z Serwisu.

Strony ? Uytkownik i Administrator.

3 - Zawarto Serwisu
 1. Podstawow usug oferowan przez Serwis jest moliwo zakupu filmw w wersji: DVD (box), do cignicia (download)lub ogldania online wybranych przez Uytkownika filmw z zasobw Serwisu na zasadzie ?video na danie? (?VOD- video on demand?).
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostpu do wybranych usug oferowanych za porednictwem Serwisu dla okrelonych grup Uytkownikw, w szczeglnoci dla osb poniej 18 roku ycia, na podstawie powszechnie obowizujcych przepisw prawa.
4 - Techniczne i organizacyjne warunki korzystania z Serwisu
 1. Do korzystania z Serwisu niezbdne jest posiadanie przez Uytkownika urzdze pozwalajcych na korzystanie z zasobw Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przegldarki Internetu umoliwiajcej wywietlanie stron internetowych (zaleca si nastpujce przegldarki internetowe: Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowsze, Mozilla Firefox 2.0 lub nowsze; niezbdne jest, aby przegldarki te posiaday wczon obsug plikw ?cookies?). Dla poprawnego korzystania z usug video niezbdne jest posiadanie przez Uytkownika nastpujcego oprogramowania: Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, przegldarki internetowej Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowszej oraz wczonej obsugi Javascript oraz staego dostpu do Internetu o przepustowoci: minimum 1 megabit na sekund dla utworw odtwarzanych w systemie VOD(wideo na yczenie) w standardowej jakoci SD.
  /span>
 2. Usugi odpatne wiadczone s wycznie na wyrane danie Uytkownika, po wniesieniu przez niego stosownej opaty za dan usug zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wysoko opat okrelona jest bezporednio w Serwisie przy prezentacji danego utworu audiowizualnego lub danego pakietu utworw audiowizualnych lub produktu.
 3. Serwis dziaa z wykorzystaniem plikw "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe nagrywane na twardym dysku komputera Uytkownika w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczcych korzystania przez Uytkownika z Serwisu. Brak obsugi plikw "cookies" przez przegldark internetow Uytkownika pozwala jedynie na rejestracj w Serwisie, jednake uniemoliwia odtwarzanie filmw i innych utworw audiowizualnych dostpnych w Serwisie. Z chwil zalogowania si w Serwisie pliki ?cookies? uruchamiaj si i dziaaj do czasu wylogowania si Uytkownika lub zamknicia okna przegldarki internetowej, identyfikujc danego Uytkownika. Z tego powodu Uytkownik nie powinien pozostawia komputera, na ktrym korzysta z Serwisu, bez wylogowania z Serwisu po pozostawienia komputera bez dozoru Uytkownika. Wszelkie dziaania podejmowane przez osoby trzecie, ktre maj dostp do komputera Uytkownika podczas aktywnego zalogowania si do Serwisu, s odnotowywane jako dziaania Uytkownika. Uytkownik ponosi wyczn odpowiedzialno za konsekwencje udostpnienia komputera lub pozostawienia go bez nadzoru Uytkownika podczas aktywnego zalogowania si do Serwisu.
5 - Usugi objte Serwisem
 1. Utwory audiowizualne odpatnie udostpniane w systemie VOD(wideo na yczenie) rozliczane sa w sposb transakcyjny, w ktrym Uytkownik po dokonaniu opaty otrzymuje dostp do wybranego przez siebie pojedynczego utworu audiowizualnego, przez co udzielona zostaje mu licencja na jego ogldanie w okresie nie duszym ni 72 godziny od dokonania zapaty (zaksigowania wpaty na koncie . W tym okresie Uytkownik moe oglda utwr audiowizualny trzykrotnie.
 2. Opaty za udostpniane w serwisie utwory lub pakiety utworw dokonywane s poprzez zewntrzny, wsppracujcy z Serwisem, system patnoci on-line serwisu www.dotpay.pl.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialnoci za problemy techniczne bd inne ograniczenia techniczne wystpujce w zakresie dokonywania patnoci z wykorzystaniem serwisu rozliczeniowego dostpnego pod adresem: www.dotpay.pl
 4. W zakresie wynikajcym z korzystania przez Uytkownika z serwisu rozliczeniowego www.dotpay.pl zastosowanie znajduj postanowienia regulaminu serwisu dotpay.pl, ktry jest dostpny pod adresem internetowym www.dotpay.pl.
 5. Administrator ma prawo udostpnia w Serwisie pojedyncze utwory audiowizualne i pakiety utworw audiowizualnych na zasadach innych ni okrelone w pkt 2 w ramach swoich dziaa promocyjnych. W takim przypadku zasady udostpniania utworw audiowizualnych okrelane bd w odrbnych regulaminach takich dziaa promocyjnych lub zamieszczane bezporednio w Serwisie.
 6. Zakres dostpu, zasoby Serwisu oraz sposb wiadczenia poszczeglnych usug Serwisu moe by w kadym czasie zmieniany przez Administratora. Administrator ma take prawo umoliwia podmiotom trzecim prezentowanie ich wasnej oferty w Serwisie.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialnoci za usugi wiadczone za porednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, ktre wiadcz usugi na rzecz Uytkownikw we wasnym imieniu i na wasny rachunek. Wszelkie zasady wiadczenia tych usug okrelane s wycznie przez te podmioty trzecie i ponosz one wyczn odpowiedzialno za ich wiadczenie.
 8. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne chronice przed dostpem do udostpnianych utworw audiowizualnych osb, ktrym nie zostaa udzielona licencja na ich ogldanie, a take zabezpieczenia przed zwielokrotnianiem, kopiowaniem i inn niedozwolon ingerencj w proces wywietlania utworw audiowizualnych. Usuwanie, obchodzenie lub zmiana zabezpiecze technicznych stosowanych przez Administratora stanowi naruszenie obowizujcego prawa.
 9. Utwory audiowizualne, do ktrych Uytkownik uzyskuje dostp za porednictwem Serwisu, stanowi przedmiot autorskich praw majtkowych. Uytkownik ma prawo wycznie odtwarza (oglda) udostpnione utwory audiowizualne. Uytkownik nie ma prawa do podejmowania jakichkolwiek dziaa polegajcych na ich rozpowszechnianiu (w tym publicznym), przetwarzaniu, utrwalaniu, kopiowaniu, obrbce lub dystrybucji.
 10. Rozliczenia transakcji kart kredytow i e-przelewem przeprowadzane s za porednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
6 - Dane osobowe i polityka prywatnoci
 1. Dane osobowe Uytkownikw podlegaj ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn.
 2. Administrator Serwisu jest administratorem bazy danych osobowych Uytkownikw.
 3. Uytkownik ma prawo wgldu do swoich danych, prawo do poprawiania tych danych oraz do dania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunicie ze zbioru danych osobowych.
 4. Z chwil rejestracji w Serwisie Uytkownik wyraa zgod na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych udostpnionych przez Uytkownika w zakresie niezbdnym dla korzystania z usug Serwisu.
 5. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Uytkownikw wycznie podmiotom upowanionym na podstawie stosownych przepisw prawa.
7 - Zasady korzystania z Serwisu
 1. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do celw innych ni to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. W szczeglnoci niedozwolone jest:
  • rozpowszechnianie treci pornograficznych;
  • uprawianie dziaalnoci komercyjnej, reklamowej, promocyjnej ? wasnej lub na rzecz osb trzecich;
  • rozsyanie niezamwionej informacji handlowej i innych wiadomoci o charakterze spamu;
  • podejmowanie jakichkolwiek dziaa, ktrych celem lub skutkiem jest szkoda innych Uytkownikw lub szkoda Administratora;
  • publikowanie w Serwisie treci naruszajcych powszechnie obowizujce przepisy prawa, dobre obyczaje, naruszajce dobra osobiste innych osb, popierajce radykalne postawy spoeczne (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze wzgldu na pe, wyznanie itp.).
 2. Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny (art. 2 ust. 1), istnieje moliwo dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni zgodnie z art.10 ww. ustawy. Jednoczenie informujemy, e w celu dokonania zwrotu niezbdne jest skontaktowanie si z naszym dziaem obsugi klienta pod adresem zamowienia@pilates.com.pl. Warunkiem przyjcia towaru jest dostarczenie go w nienaruszonym stanie wraz z oryginalnym opakowaniem oraz dodatkowym osprztem, jeli towar takowy posiada w momencie zakupu. Do przesyki naley doczy paragon/faktur VAT. Naleno za uprzednio zakupiony towar zostanie zwrcona Zamawiajcemu w terminie nie duszym ni 14 dni roboczych od daty przyjcia towaru do magazynu. O przyjciu takim wiadczy bdzie stosowny dokument. Koszt dostawy i odesania towaru nie podlega zwrotowi a pokrywa go zamawiajcy.

8 - Reklamacje

 1. Wszelkie zakcenia w funkcjonowaniu Serwisu, w tym poszczeglnych usug, mog by reklamowane przez Uytkownika poprzez zgaszanie tej okolicznoci Administratorowi na adres e-mail zamowienia@pilates.com.pl.
 2. Zgoszenia reklamacyjne rozpatrywane s na bieco przez zesp obsugi Serwisu w terminie nie duszym ni 14 dni od zgoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeeli wynika ona z nieznajomoci Regulaminu, niezastosowania si przez Uytkownika do wskazwek udzielanych Uytkownikom na bieco na amach Serwisu lub bezporednio przez Administratora lub z nieznajomoci powszechnie obowizujcych przepisw prawa.
 3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczce usug wiadczonych przez podmioty trzecie za porednictwem Serwisu, bd przekazywane przez Administratora niezwocznie waciwemu podmiotowi trzeciemu, ktry jest odpowiedzialny za realizacj reklamacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo ingerencji w struktur techniczn Konta Uytkownika, w celu zdiagnozowania lub usunicia nieprawidowoci w funkcjonowaniu Serwisu.

9 - Odpowiedzialno

 1. W granicach obowizujcego prawa Administrator nie ponosi odpowiedzialnoci za treci przekazywane i publikowane w Serwisie przez Uytkownikw, w tym za ich prawdziwo, rzetelno oraz autentyczno materiaw multimedialnych.
 2. W ramach powszechnie obowizujcych przepisw prawa Administrator ma prawo usuwa lub w inny sposb uniemoliwia dostp do treci publikowanych na amach Serwisu przez Uytkownikw w przypadku, gdy Administrator otrzyma urzdowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodn informacj o bezprawnym charakterze takiej treci lub zwizanej z ni dziaalnoci. Administrator nie ponosi odpowiedzialnoci wobec Uytkownika, ktry umieci takie treci na amach Serwisu, za ewentualne szkody poniesione w wyniku usunicia lub w inny sposb uniemoliwienia dostpu do takich treci, przy czym Administrator zobowizuje si niezwocznie zawiadomi takiego Uytkownika o zamiarze ich usunicia lub innego uniemoliwienia dostpu do nich.
 3. Administrator dokada wszelkich stara, aby Serwis oraz wszystkie usugi udostpniane za jego porednictwem dziaay w sposb cigy bez jakichkolwiek zakce, jednake Administrator nie ponosi odpowiedzialnoci za zakcenia w funkcjonowaniu Serwisu niezawinione przez Administratora lub spowodowane si wysz lub niedozwolon ingerencj Uytkownikw lub osb trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego cakowitego lub czciowego wyczenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usug lub przeprowadzania konserwacji, przy czym informacja taka bdzie udzielana Uytkownikom nie pniej ni na 2 dni przed planowanym wyczeniem
 5. Zabronione jest kopiowanie, utrwalanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w caoci lub we fragmentach informacji, danych, utworw audiowizualnych, zdj i innych treci zamieszczonych w Serwisie, za wyjtkiem przypadkw dozwolonego uytku okrelonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami).

10 - Postanowienia kocowe

 1. Regulamin dostpny jest pod adresem www.pilates.com.pl.
 2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich usug Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w kadej chwili i bez koniecznoci uzasadniania przyczyny, z zastrzeeniem postanowienia pkt 5 poniej.
 4. W przypadku dokonania przez Administratora zmiany Regulaminu korzystanie przez Uytkownika z Serwisu moliwe jest wycznie po zapoznaniu si przez Uytkownika z Regulaminem w nowym brzmieniu. Po zapoznaniu si z Regulaminem w nowym brzmieniu Uytkownik skada wyrane owiadczenie o jego akceptacji. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Uytkownik rozwizuje umow z Administratorem i rezygnuje z korzystania z Serwisu. Rozwizanie umowy powoduje brak moliwoci korzystania z usug Serwisu.
 5. Wszelkie uwagi, pytania, reklamacje i informacje dotyczce Serwisu mog by kierowane do Administratora pod adres e-mail: zamowienia@pilates.com.pl lub poczt tradycyjn na adres Al. Jana Pawa II 80 / A21, 00-175 Warszzwa
 6. Regulamin obowizuje od dnia 1 czerwca 2010 r.

Zobacz wicej

http://bestpillsforsale.com/buy-generic-lamisil-pills-cream-online-terbinafine-price/ terbinafine buy online http://www.firstrxmedstore.com/buy-cheap-generic-doxycycline-online-without-prescription/ purchase doxycycline no prescription